سومین جشنواره عکس برج میلاد تهران
جوایز جشنواره بازگشت

جوایز در هربخش

نفر اول: تندیس مسابقه، دیپلم افتخار و مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال جایزه نقدی
نفر دوم: تندیس مسابقه، دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال جایزه نقدی
نفر سوم: تندیس مسابقه، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال جایزه نقدی
تقدیر ۳ نفر: دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جایزه نقدی